الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

تاکید بر مهارت‌های فکرکردن، تدریس ارزش ها، فراهم کردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی، فراهم کردن انواع شیوه‌های آموزشی برای استعدادهای مختلف، تکیه بر بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش از جمله خط مشی ها و نکات برجسته دبستان نوید می‌باشد.

دبستان راه نوین نوید الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

دلیل موفقیت دانش آموزان مجموعه آموزشی راه نوین نوید چیست؟