الگوی برتر مدارس دخترانه کشور
نکات برجسته دبستان راه نوین نوید
آموزش مهارت های فکر کردن 100%
تدریس ارزش ها 100%
محیط یادگیری تعاملی 100%
یادگیری فناوری نوین 100%
استعداد یابـــی 100%